INFORMACE PRO ODBĚRATELE

Překročení limitu ukazatele enterokoky

Informace pro odběratele:

Na odtoku z vodojemu V4 (Starý Pelhřimov) II. Tlakové pásmo, bylo zjištěno překročení limitu u ukazatele enterokoky 4 KTJ/100ml (limit je 0 KTJ).

Neprodleně bylo přistoupeno ke zvýšení dávky desinfekce chlornanu sodného dodavatelem pitné vody PEVAK Pelhřimov a bude odebrán kontrolní vzorek. O výsledku budeme

odběratele informovat.

Dne  14.2.2022 byl provedený opakovaný odběr vzorku pitné vody. Výsledek rozboru je 0 KTJ/100ml.

Závěr: výsledek odpovídá vyhlášsce č. 428/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: