Úprava pitné vody

Úprava pitné vody

Pít či nepít

Jak definuje pojem pitná voda zákon?

Za pitnou vodu označujeme: „zdravotně nezávadnou vodu, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.” (Vyhláška 376/2000 Sb.)

Jak se pitná voda upravuje?

Pitnou vodu získáváme úpravou surové vody, kterou dělíme dle výskytu na podzemní a povrchovou. Její následnou úpravou zajišťujeme výše zmíněnou nezávadnost, a to především eliminací obsahu bakterií.

Voda prochází procesy předúpravy pomocí bioeliminátorů, následuje čištění mechanické, biologické a v neposlední řadě chemické, popřípadě fyzikálně- chemické. Takto upravená voda je oxidována, dezinfikována a provzdušňována, tedy sycena kyslíkem. Provzdušňování plní také důležitou funkci oxidace železnatých kationtů a jejich následné vysrážení neboli odželezování a odmanganování.

Takto ošetřená voda je skladována v zásobních vodojemech, kde slouží jako zásoba, či medium pro vyrovnávání tlaku ve vodovodním řádu.

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: