Technický popis ČOV Pelhřimov

Technický popis ČOV Pelhřimov

Za branou čistírny

Technický popis ČOV Pelhřimov

ČOV je situována na sever od města v údolí řeky Bělé. Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s chemickým srážením fosforu.

Veškeré odpadní vody z města přitékají do mechanické části ČOV přes betonový žlab sloužící k zachycení hrubých nečistot (lapák štěrku a hrubé česle). Vody zbavené hrubých nečistot natékají do odlehčovací komory, ve které se  oddělí dešťové vody nad kapacitu vlastní ČOV. Tyto vody jsou odlehčeny za lapákem štěrku a hrubými česlemi, a nenatékají přímo do recipientu, ale obtokem ČOV DN 1000 do dočišťovacích rybníků pod ČOV.

Následuje další objekt předčištění vybavený strojními česlemi, česlicovou mříží a lapači písku s regulační klapkou rozdělující průtok na jednotlivé lapače. Takto předčištěné vody natékají do kruhové usazovací nádrže, u které je umístěn podzemní objekt čerpací stanice kalu. Zachycený primární kal je čerpán do kalového hospodářství.

Za mechanickým předčištěním natékají odpadní vody přes měrný Parshallův žlab do vstupní čerpací stanice, kde jsou čerpány na biologický stupeň čištění s aktivací ve dvoulinkovém uspořádání. Každá linka se skládá z anaerobní nádrže, denitrifikační nádrže a nádrže nitrifikační. Zdrojem vzduchu pro aerační systém sdružených nádrží je 5 dmychadlových soustrojí. Převod aktivačního kalu z jednotlivých nádrží zajišťuje vnitřní recirkulace.

Aktivační směs ze sdružených nádrží odtéká do dvojice nestejně velkých kruhových dosazovacích nádrží, sloužících k separaci aktivační směsi od vyčištěné odpadní vody procesem sedimentace. Část odsedimentovaného kalu je čerpadly vracena na aktivační linky. Přebytečný kal je shrabován do centrální jímky, kde dochází k jeho částečnému zahuštění.

Biologický stupeň čištění zahrnuje i chemické hospodářství, které se stává z části pro potřeby dávkování antipěnidla do sdružených nádrží, a části pro dávkování externího substrátu.

K dosažení potřebné koncentrace fosforu odtéká biologicky vyčištěná voda na terciární stupeň čištění (přestavením ručních uzávěrů lze terciální stupeň čištění vynechat – obtok). Terciální stupeň čištění se skládá z flokulace fosforu a následném usazení v lamelové dosazovací nádrži.

Na soutoku odtoku z terciárního stupně a jeho obtoku je vybudován měrný objekt se stacionárním odběrákem vzorků.

Dočištění odpadních vod je zajištěno rybníkem Radětínský I nacházející se severovýchodně od města na hranici katastru Pelhřimov a Radětín a rybníkem Radětínský II, který se nachází cca 180 m pod Hrází Radětínského rybníka I. Rybníky slouží zejména ke snížení koncentrace organického znečištěni a nutrientů (fosfor, dusík).

Zpracování surového směsného kalu je řešeno souborem činností, mezi které patří čerpání primárního, přebytečného a terciálního kalu, zahušťování kalu, anaerobní stabilizace a vyhnívání kalu, uskladňování vyhnilého kalu v nádržích s membránovým plynojemem, odvodněním kalu, hygienizace kalu vápnem a odvoz kalu na skládku.

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.

Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov

IČO: 046 05 683, DIČ: CZ04605683

Tel.: 602 176 635, 602 122 655

E-mail: